حقوقی

اطلاعات مهم در مورد بیمه برای ویزاهای توریستی طولانی مدت استرالیا/افزایش چشمگیر اعطای سیتیزن شیپ در چند ماه اخیر/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

 اطلاعات مهم در مورد بیمه برای ویزاهای توریستی طولانی مدت استرالیا/افزایش چشمگیر اعطای سیتیزن شیپ در چند ماه اخیر/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

11/11/1397   اطلاعات مهم در مورد بیمه برای ویزاهای توریستی طولانی مدت استرالیا/افزایش چشمگیر اعطای سیتیزن شیپ در چند ماه اخیر/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


اطلاعات مهم در مورد بیمه برای ویزاهای توریستی طولانی مدت استرالیا

افزایش چشمگیر اعطای سیتیزن شیپ در چند ماه اخیر

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط ..رضا سمامی