اجتماعی

گشتی در خبرها - 16/ اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی/ برگ برنده حزب لیبرال در انتخابات پیش رو: نرخ پایین بیکاری در استرالیا/ آزاد شدن قریب‌الوقوع رهبر معنوی تروریست‌های اندونزی/ طرح جایگزینی مایکی کارت ها در ویکتوریا و سایر خبرهای جالب

گشتی در خبرها - 16/ اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی/ برگ برنده حزب لیبرال در انتخابات پیش رو: نرخ پایین بیکاری در استرالیا/ آزاد شدن قریب‌الوقوع رهبر معنوی تروریست‌های اندونزی/ طرح جایگزینی مایکی کارت ها در ویکتوریا و سایر خبرهای جالب

31/01/2019  گشتی در خبرها - 16/ اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی/ برگ برنده حزب لیبرال در انتخابات پیش رو: نرخ پایین بیکاری در استرالیا/ آزاد شدن قریب‌الوقوع رهبر معنوی تروریست‌های اندونزی/ طرح جایگزینی مایکی کارت ها در ویکتوریا و سایر خبرهای جالب


گشتی در خبرها - 16

اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی

برگ برنده حزب لیبرال در انتخابات پیش رو: نرخ پایین بیکاری در استرالیا

آزاد شدن قریب‌الوقوع رهبر معنوی تروریست‌های اندونزی

طرح جایگزینی مایکی کارت ها در ویکتوریا و سایر خبرهای جالب