حقوقی

گفتگو با دکتر سیروس احمدی عضو هیئت مدیره "انجمن وکلا و کارشناسان مهاجرتی ایران استرالیا" در مورد نقش این انجمن در شروع تحقیقات از بخش صدور ویزای سفارت استرالیا در ایران/ رادیو نشاط ..رضا سمامی

گفتگو با دکتر سیروس احمدی عضو هیئت مدیره "انجمن وکلا و کارشناسان مهاجرتی ایران استرالیا" در مورد نقش این انجمن در شروع تحقیقات از بخش صدور ویزای سفارت استرالیا در ایران/ رادیو نشاط ..رضا سمامی

12/11/1397  گفتگو با دکتر سیروس احمدی عضو هیئت مدیره "انجمن وکلا و کارشناسان مهاجرتی ایران استرالیا" در مورد نقش این انجمن در شروع تحقیقات از بخش صدور ویزای سفارت استرالیا در ایران/ رادیو نشاط ..رضا سمامی


گفتگو با دکتر سیروس احمدی عضو هیئت مدیره "انجمن وکلا و کارشناسان مهاجرتی ایران استرالیا" در مورد نقش این انجمن در شروع تحقیقات از بخش صدور ویزای سفارت استرالیا در ایران

رادیو نشاط ..رضا سمامی