اجتماعی

گشتی در خبرها - 18/ اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی/ نظر کارشناسان در مورد تغییر تدریجی لهجه استرالیایی در کودکان این کشور/ احداث ۶ پارک در مناطق مرکزی شهر ملبورن تا سال ۲۰۲۰ و سایر خبرهای جالب

گشتی در خبرها - 18/ اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی/ نظر کارشناسان در مورد تغییر تدریجی لهجه استرالیایی در کودکان این کشور/ احداث ۶ پارک در مناطق مرکزی شهر ملبورن تا سال ۲۰۲۰ و سایر خبرهای جالب

07/02/2019  گشتی در خبرها - 18/ اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی/ نظر کارشناسان در مورد تغییر تدریجی لهجه استرالیایی در کودکان این کشور/ احداث ۶ پارک در مناطق مرکزی شهر ملبورن تا سال ۲۰۲۰ و سایر خبرهای جالب


گشتی در خبرها - 18

اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی

نظر کارشناسان در مورد تغییر تدریجی لهجه استرالیایی در کودکان این کشور

احداث ۶ پارک در مناطق مرکزی شهر ملبورن تا سال ۲۰۲۰ و سایر خبرهای جالب