اجتماعی

پیام نوروزی سال 1394 از سوی عالیجناب الکس چرنوف(Alex Chernov) ، فرماندار و نماینده ملکه انگلستان در ویکتوریا

پیام نوروزی سال 1394 از سوی عالیجناب الکس چرنوف(Alex Chernov) ، فرماندار و نماینده ملکه انگلستان در ویکتوریا

21/03/2015  پیام نوروزی سال 1394 از سوی عالیجناب الکس چرنوف(Alex Chernov) ، فرماندار و نماینده ملکه انگلستان در ویکتوریا


پیام نوروزی سال 1394 از سوی عالیجناب الکس چرنوف(Alex Chernov) ، فرماندار و نماینده ملکه انگلستان در ویکتوریا

Alex Chernov

Former Governor of Victoria