حقوقی

بررسی نتایج دعوت‌شدگان راند ۱۱ دسامبر برای ویزاهای مهارتی استرالیا/ آیا بعد از ورود به استرالیا با ویزای بیزینسی امکان تغییر بیزینس پلان می‌باشد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

بررسی نتایج دعوت‌شدگان راند ۱۱ دسامبر برای ویزاهای مهارتی استرالیا/ آیا بعد از ورود به استرالیا با ویزای بیزینسی امکان تغییر بیزینس پلان می‌باشد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

18/11/1397  بررسی نتایج دعوت‌شدگان راند ۱۱ دسامبر برای ویزاهای مهارتی استرالیا/ آیا بعد از ورود به استرالیا با ویزای بیزینسی امکان تغییر بیزینس پلان می‌باشد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


بررسی نتایج دعوت‌شدگان راند ۱۱ دسامبر برای ویزاهای مهارتی استرالیا

آیا بعد از ورود به استرالیا با ویزای بیزینسی امکان تغییر بیزینس پلان می‌باشد؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط ..رضا سمامی