حقوقی

در صورت فوت اسپانسر ویزاهای پارتنر تکلیف پرونده چه میشود؟/ تسریع در بررسی پرونده‌های پناهجویانی که به صورت قانونی وارد استرالیا شده‌اند/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

در صورت فوت اسپانسر ویزاهای پارتنر تکلیف پرونده چه میشود؟/ تسریع در بررسی پرونده‌های پناهجویانی که به صورت قانونی وارد استرالیا شده‌اند/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

11/02/2019  در صورت فوت اسپانسر ویزاهای پارتنر تکلیف پرونده چه میشود؟/ تسریع در بررسی پرونده‌های پناهجویانی که به صورت قانونی وارد استرالیا شده‌اند/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


در صورت فوت اسپانسر ویزاهای پارتنر تکلیف پرونده چه میشود؟

تسریع در بررسی پرونده‌های پناهجویانی که به صورت قانونی وارد استرالیا شده‌اند

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی 

رادیو نشاط.. رضا سمامی