حقوقی

گزارش مهمی از مرکز ملی بازرسی استرالیا در خصوص نحوه عملکرد اداره مهاجرت/ آیا داشتن نمره زبان برای همسر در ویزاهای مهارتی الزامیست؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

گزارش مهمی از مرکز ملی بازرسی استرالیا در خصوص نحوه عملکرد اداره مهاجرت/ آیا داشتن نمره زبان برای همسر در ویزاهای مهارتی الزامیست؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

24/11/1397  گزارش مهمی از مرکز ملی بازرسی استرالیا در خصوص نحوه عملکرد اداره مهاجرت/ آیا داشتن نمره زبان برای همسر در ویزاهای مهارتی الزامیست؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


گزارش مهمی از مرکز ملی بازرسی استرالیا در خصوص نحوه عملکرد اداره مهاجرت

آیا داشتن نمره زبان برای همسر در ویزاهای مهارتی الزامیست؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط ..رضا سمامی