فرهنگ وهنر

بررسی فیلم‌های منتخب اسکار 2019 ، کاری از مهشید زمانی/ خانم مهشید زمانی منتقد با سابقه سینما/رادیو نشاط ...ناهید امامی

بررسی فیلم‌های منتخب اسکار 2019 ، کاری از مهشید زمانی/ خانم مهشید زمانی منتقد با سابقه سینما/رادیو نشاط ...ناهید امامی

06/12/1397  بررسی فیلم‌های منتخب اسکار 2019 ، کاری از مهشید زمانی/ خانم مهشید زمانی منتقد با سابقه سینما/رادیو نشاط ...ناهید امامی


بررسی فیلم‌های منتخب اسکار 2019 ، کاری از مهشید زمانی

خانم مهشید زمانی منتقد با سابقه سینما
رادیو نشاط ...ناهید امامی