حقوقی

آیا تغییری در وضعیت بررسی ویزاهای بشردوستانه استرالیا ایجاد شده‌است؟/ توضیحاتی در مورد رد شدن ویزاها در تست‌های پزشکی/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

آیا تغییری در وضعیت بررسی ویزاهای بشردوستانه استرالیا ایجاد شده‌است؟/ توضیحاتی در مورد رد شدن ویزاها در تست‌های پزشکی/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

25/02/2019  آیا تغییری در وضعیت بررسی ویزاهای بشردوستانه استرالیا ایجاد شده‌است؟/ توضیحاتی در مورد رد شدن ویزاها در تست‌های پزشکی/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی


آیا تغییری در وضعیت بررسی ویزاهای بشردوستانه استرالیا ایجاد شده‌است؟

توضیحاتی در مورد رد شدن ویزاها در تست‌های پزشکی

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی 

رادیو نشاط.. ناهید امامی