حقوقی

آخرین اخبار و تغییرات در ویزاهای مهارتی استرالیا/ آیا درخواست تست‌های پزشکی از طرف اداره مهاجرت به معنی دریافت قطعی ویزاست؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

آخرین اخبار و تغییرات در ویزاهای مهارتی استرالیا/ آیا درخواست تست‌های پزشکی از طرف اداره مهاجرت به معنی دریافت قطعی ویزاست؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

08/12/1397  آخرین اخبار و تغییرات در ویزاهای مهارتی استرالیا/ آیا درخواست تست‌های پزشکی از طرف اداره مهاجرت به معنی دریافت قطعی ویزاست؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


آخرین اخبار و تغییرات در ویزاهای مهارتی استرالیا

آیا درخواست تست‌های پزشکی از طرف اداره مهاجرت به معنی دریافت قطعی ویزاست؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط ..رضا سمامی