اجتماعی

مصاحبه با خدیجه قندهاری همسر سعید قندهاری یکی از سه برگزیده سفر بی بازگشت به مریخ

مصاحبه با خدیجه قندهاری همسر سعید قندهاری یکی از سه برگزیده سفر بی بازگشت به مریخ

01/12/1393  مصاحبه با خدیجه قندهاری همسر سعید قندهاری یکی از سه برگزیده سفر بی بازگشت به مریخ