اقتصادی

وضعیت اقتصادی ایران در سال آینده/ همراه با آرمین هاشمی کارشناس اقتصادی ، عضو CPA استرالیا و عضو هیئت مدیره صرافی جوادی/ رادیو نشاط ...رضا سمامی

وضعیت اقتصادی ایران در سال آینده/ همراه با آرمین هاشمی کارشناس اقتصادی ، عضو CPA استرالیا و عضو هیئت مدیره صرافی جوادی/ رادیو نشاط ...رضا سمامی

15/12/1397  وضعیت اقتصادی ایران در سال آینده/ همراه با آرمین هاشمی کارشناس اقتصادی ، عضو CPA استرالیا و عضو هیئت مدیره صرافی جوادی/ رادیو نشاط ...رضا سمامی


وضعیت اقتصادی ایران در سال آینده

همراه با آرمین هاشمی کارشناس اقتصادی ، عضو CPA استرالیا و عضو هیئت مدیره صرافی جوادی

رادیو نشاط ...رضا سمامی