حقوقی

در پاسخ به سوالات بیشمار پناهجویان در ترکیه،اطلاعات مهمی در مورد ویزاهای بشردوستانه استرالیا/شروع ویزاهای موقت والدین از ماه آپریل/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

در پاسخ به سوالات بیشمار پناهجویان در ترکیه،اطلاعات مهمی در مورد ویزاهای بشردوستانه استرالیا/شروع ویزاهای موقت والدین از ماه آپریل/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

16/12/1397  در پاسخ به سوالات بیشمار پناهجویان در ترکیه،اطلاعات مهمی در مورد ویزاهای بشردوستانه استرالیا/شروع ویزاهای موقت والدین از ماه آپریل/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


در پاسخ به سوالات بیشمار پناهجویان در ترکیه،اطلاعات مهمی در مورد ویزاهای بشردوستانه استرالیا

شروع ویزاهای موقت والدین از ماه آپریل

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط ..رضا سمامی