حقوقی

اضافه شدن ۳۶ رشته جدید به لیست مورد نیاز ویزاهای مهارتی استرالیا/ چگونگی گرفتن امتیاز سابقه کار در حین مرخصی زایمان/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی و خانم صفایی از شرکت مهاجرتی ویزا یاب/رادیو نشاط..ناهید امامی

اضافه شدن ۳۶ رشته جدید به لیست مورد نیاز ویزاهای مهارتی استرالیا/ چگونگی گرفتن امتیاز سابقه کار در حین مرخصی زایمان/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی و خانم صفایی از شرکت مهاجرتی ویزا یاب/رادیو نشاط..ناهید امامی

23/12/1397  اضافه شدن ۳۶ رشته جدید به لیست مورد نیاز ویزاهای مهارتی استرالیا/ چگونگی گرفتن امتیاز سابقه کار در حین مرخصی زایمان/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی و خانم صفایی از شرکت مهاجرتی ویزا یاب/رادیو نشاط..ناهید امامی


اضافه شدن ۳۶ رشته جدید به لیست مورد نیاز ویزاهای مهارتی استرالیا

چگونگی گرفتن امتیاز سابقه کار در حین مرخصی زایمان

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی و خانم صفایی از شرکت مهاجرتی ویزا یاب

رادیو نشاط..ناهید امامی