حقوقی

اعلام برنامه‌های مهاجرتی استرالیا برای چهار سال آینده توسط نخست‌ وزیر/ آیا با داشتن ویزاهای موقت میتوان برای ویزاهای ۳ یا ۵ ساله والدین اقدام کرد؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی و خانم صفایی از شرکت مهاجرتی ویزا یاب/رادیو نشاط..ناهید

اعلام برنامه‌های مهاجرتی استرالیا برای چهار سال آینده توسط نخست‌ وزیر/ آیا با داشتن ویزاهای موقت میتوان برای ویزاهای ۳ یا ۵ ساله والدین اقدام کرد؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی و خانم صفایی از شرکت مهاجرتی ویزا یاب/رادیو نشاط..ناهید

01/01/1398  اعلام برنامه‌های مهاجرتی استرالیا برای چهار سال آینده توسط نخست‌ وزیر/ آیا با داشتن ویزاهای موقت میتوان برای ویزاهای ۳ یا ۵ ساله والدین اقدام کرد؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی و خانم صفایی از شرکت مهاجرتی ویزا یاب/رادیو نشاط..ناهید


اعلام برنامه‌های مهاجرتی استرالیا برای چهار سال آینده توسط نخست‌ وزیر

آیا با داشتن ویزاهای موقت میتوان برای ویزاهای ۳ یا ۵ ساله والدین اقدام کرد؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی و خانم صفایی از شرکت مهاجرتی ویزا یاب

رادیو نشاط..ناهید امامی