حقوقی

آیا دارندگان ویزاهای دائم استرالیا در صورت طلاق به مشکل برمیخورند؟/ تغییرات احتمالی در مورد ویزاهای مهارتی با اضافه شدن تعداد رشته‌ها/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

آیا دارندگان ویزاهای دائم استرالیا در صورت طلاق به مشکل برمیخورند؟/ تغییرات احتمالی در مورد ویزاهای مهارتی با اضافه شدن تعداد رشته‌ها/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

25/03/2019  آیا دارندگان ویزاهای دائم استرالیا در صورت طلاق به مشکل برمیخورند؟/ تغییرات احتمالی در مورد ویزاهای مهارتی با اضافه شدن تعداد رشته‌ها/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی


آیا دارندگان ویزاهای دائم استرالیا در صورت طلاق به مشکل برمیخورند؟

تغییرات احتمالی در مورد ویزاهای مهارتی با اضافه شدن تعداد رشته‌ها

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط..ناهید امامی