حقوقی

تغییرات مهاجرتی در چهارچوب بودجه پیشنهادی دولت استرالیا/ آیا میتوان هم زمان از دو اداره ارزیابی متفاوت مدارک را ارزیابی کرد؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم نگین صفایی از شرکت مهاجرتی ویزا یاب/رادیو نشاط..ناهید امامی

تغییرات مهاجرتی در چهارچوب بودجه پیشنهادی دولت استرالیا/ آیا میتوان هم زمان از دو اداره ارزیابی متفاوت مدارک را ارزیابی کرد؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم نگین صفایی از شرکت مهاجرتی ویزا یاب/رادیو نشاط..ناهید امامی

15/01/1398  تغییرات مهاجرتی در چهارچوب بودجه پیشنهادی دولت استرالیا/ آیا میتوان هم زمان از دو اداره ارزیابی متفاوت مدارک را ارزیابی کرد؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم نگین صفایی از شرکت مهاجرتی ویزا یاب/رادیو نشاط..ناهید امامی


تغییرات مهاجرتی در چهارچوب بودجه پیشنهادی دولت استرالیا

آیا میتوان هم زمان از دو اداره ارزیابی متفاوت مدارک را ارزیابی کرد؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم نگین صفایی از شرکت مهاجرتی ویزا یاب

رادیو نشاط..ناهید امامی