حقوقی

اطلاعات مهمی در مورد افرادی که برای سیتیزن شیپ استرالیا اقدام کرده‌اند/ آیا اعلام تغییر آدرس برای افراد دارای ویزای دائم اجباریست؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

اطلاعات مهمی در مورد افرادی که برای سیتیزن شیپ استرالیا اقدام کرده‌اند/ آیا اعلام تغییر آدرس برای افراد دارای ویزای دائم اجباریست؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

08/04/2019  اطلاعات مهمی در مورد افرادی که برای سیتیزن شیپ استرالیا اقدام کرده‌اند/ آیا اعلام تغییر آدرس برای افراد دارای ویزای دائم اجباریست؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی


اطلاعات مهمی در مورد افرادی که برای سیتیزن شیپ استرالیا اقدام کرده‌اند

آیا اعلام تغییر آدرس برای افراد دارای ویزای دائم اجباریست؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی 

رادیو نشاط..ناهید امامی