اجتماعی

مسعود مالکی: رئیس اداره آسیا و اقیانوسیه اتاق بازرگانی در ایران/سفر جولی بیشاپ به ایران

مسعود مالکی: رئیس اداره آسیا و اقیانوسیه اتاق بازرگانی در ایران/سفر جولی بیشاپ به ایران

28/01/1394  مسعود مالکی: رئیس اداره آسیا و اقیانوسیه اتاق بازرگانی در ایران/سفر جولی بیشاپ به ایران