اجتماعی

ایستگاه خبر (1) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان / تهیه کننده : خسرو محمودیان

ایستگاه خبر (1) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان / تهیه کننده : خسرو محمودیان

03/02/1398  ایستگاه خبر (1) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان / تهیه کننده : خسرو محمودیان


ایستگاه خبر (1)- اخبار شنیدنی و جذاب جهان 

تهیه کننده : خسرو محمودیان

اسپانسر برنامه : صرافی جوادی

تلگرام   https://t.me/sarafijavadi

تلفن  1300777177