حقوقی

بررسي نتايج اعلام شده ١١ اپريل ويزاهاي مهارتي استرالیا/هشدار به دارندگان ويزاهاي ٤٨٩ در مورد رعايت كردن شرايط اين ويزا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی//رادیو نشاط..ناهید امامی

بررسي نتايج اعلام شده ١١ اپريل ويزاهاي مهارتي استرالیا/هشدار به دارندگان ويزاهاي ٤٨٩ در مورد رعايت كردن شرايط اين ويزا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی//رادیو نشاط..ناهید امامی

05/02/1398  بررسي نتايج اعلام شده ١١ اپريل ويزاهاي مهارتي استرالیا/هشدار به دارندگان ويزاهاي ٤٨٩ در مورد رعايت كردن شرايط اين ويزا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی//رادیو نشاط..ناهید امامی


بررسي نتايج اعلام شده ١١ اپريل ويزاهاي مهارتي استرالیا

هشدار به دارندگان ويزاهاي ٤٨٩ در مورد رعايت كردن شرايط اين ويزا

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی