اجتماعی

ایستگاه خبر (2) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان / تهیه کننده : خسرو محمودیان

ایستگاه خبر (2) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان / تهیه کننده : خسرو محمودیان

07/02/1398  ایستگاه خبر (2) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان / تهیه کننده : خسرو محمودیان


ایستگاه خبر (2) 

اخبار شنیدنی و جذاب جهان

این برنامه تقدیم به همه کورد زبان های عزیز

تهیه کننده : خسرو محمودیان

اسپانسر برنامه : صرافی جوادی

تلگرام   https://t.me/sarafijavadi

تلفن  1300777177