حقوقی

منحل شدن ویزاهای پناهندگی موقت ۳ و ۵ ساله در صورت پیروزی حزب کارگر / توضیحات مهمی در مورد تاثیرات انتخابات ۱۸ ماه می بر سیاستهای مهاجرتی در استرالیا / پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

منحل شدن ویزاهای پناهندگی موقت ۳ و ۵ ساله در صورت پیروزی حزب کارگر / توضیحات مهمی در مورد تاثیرات انتخابات ۱۸ ماه می بر سیاستهای مهاجرتی در استرالیا / پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

06/05/2019  منحل شدن ویزاهای پناهندگی موقت ۳ و ۵ ساله در صورت پیروزی حزب کارگر / توضیحات مهمی در مورد تاثیرات انتخابات ۱۸ ماه می بر سیاستهای مهاجرتی در استرالیا / پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی


منحل شدن ویزاهای پناهندگی موقت ۳ و ۵ ساله در صورت پیروزی حزب کارگر 

توضیحات مهمی در مورد تاثیرات انتخابات ۱۸ ماه می بر سیاستهای مهاجرتی در استرالیا 

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی 

رادیو نشاط..ناهید امامی