اجتماعی

ایستگاه خبر (4) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان / تهیه کننده : خسرو محمودیان

ایستگاه خبر (4) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان / تهیه کننده : خسرو محمودیان

23/02/1398  ایستگاه خبر (4) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان / تهیه کننده : خسرو محمودیان


ایستگاه خبر (4)

 اخبار شنیدنی و جذاب جهان 

این برنامه تقدیم به همه گیلکی های عزیز

تهیه کننده : خسرو محمودیان

اسپانسر برنامه : صرافی جوادی

تلگرام   https://t.me/sarafijavadi

تلفن  1300777177