حقوقی

وعده های احزاب سیاسی استرالیا در خصوص شرایط مهاجرت به این کشور در صورتی که پیروز انتخابات 2019 شوند/ هشدار های جدی برای دارندگان ويزاهاي بيزينسی/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

وعده های احزاب سیاسی استرالیا در خصوص شرایط مهاجرت به این کشور در صورتی که پیروز انتخابات 2019 شوند/ هشدار های جدی برای دارندگان ويزاهاي بيزينسی/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

26/02/1398  وعده های احزاب سیاسی استرالیا در خصوص شرایط مهاجرت به این کشور در صورتی که پیروز انتخابات 2019 شوند/ هشدار های جدی برای دارندگان ويزاهاي بيزينسی/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


وعده های احزاب سیاسی استرالیا در خصوص شرایط مهاجرت به این کشور در صورتی که پیروز انتخابات 2019 شوند

هشدار های جدی برای دارندگان ويزاهاي بيزينسی

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی