حقوقی

بررسی تاثیر پیروزی حزب لیبرال در انتخابات بر سیاستهای مهاجرتی استرالیا/ آیا گرفتن تاییدیه سابقه های کاری از سازمانهای ارزیابی مفید است/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

بررسی تاثیر پیروزی حزب لیبرال در انتخابات بر سیاستهای مهاجرتی استرالیا/ آیا گرفتن تاییدیه سابقه های کاری از سازمانهای ارزیابی مفید است/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

20/05/2019  بررسی تاثیر پیروزی حزب لیبرال در انتخابات بر سیاستهای مهاجرتی استرالیا/ آیا گرفتن تاییدیه سابقه های کاری از سازمانهای ارزیابی مفید است/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی


بررسی تاثیر پیروزی حزب لیبرال در انتخابات بر سیاستهای مهاجرتی استرالیا

آیا گرفتن تاییدیه سابقه های کاری از سازمانهای ارزیابی مفید است

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط..ناهید امامی