اجتماعی

ایستگاه خبر (6) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان / تهیه کننده : خسرو محمودیان

ایستگاه خبر (6) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان / تهیه کننده : خسرو محمودیان

06/03/1398  ایستگاه خبر (6) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان / تهیه کننده : خسرو محمودیان


ایستگاه خبر (6) -

اخبار شنیدنی و جذاب جهان

تهیه کننده : خسرو محمودیان

این برنامه را تقدیم می کنیم  به همه شیرازی های عزیز

اسپانسر برنامه : صرافی جوادی

تلگرام   https://t.me/sarafijavadi

تلفن  1300777177