حقوقی

تاثیرات انتخاب دیوید کولمن به سمت وزیر مهاجرت استرالیا/ مطالب بسیار مهم در خصوص سیتیزن شیپ و تاثیرات زندگی کردن در خارج از استرالیا در این پرونده / پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

تاثیرات انتخاب دیوید کولمن به سمت وزیر مهاجرت استرالیا/ مطالب بسیار مهم در خصوص سیتیزن شیپ و تاثیرات زندگی کردن در خارج از استرالیا در این  پرونده / پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

09/03/1398  تاثیرات انتخاب دیوید کولمن به سمت وزیر مهاجرت استرالیا/ مطالب بسیار مهم در خصوص سیتیزن شیپ و تاثیرات زندگی کردن در خارج از استرالیا در این پرونده / پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


تاثیرات انتخاب دیوید کولمن به سمت وزیر مهاجرت استرالیا

مطالب بسیار مهم در خصوص سیتیزن شیپ و تاثیرات زندگی کردن در خارج از استرالیا در این پرونده

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی