حقوقی

دلایل طولانی شدن زمان بررسی سیتیزنشیپ برای بعضی از دارندگان ویزای پناهندگیاسترالیا/ توضیحاتی در مورد هشدار شورای پناهندگان استرالیا برای سفر به خارج از این کشور/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

 دلایل طولانی شدن زمان بررسی سیتیزنشیپ برای بعضی از دارندگان ویزای پناهندگیاسترالیا/  توضیحاتی در مورد هشدار شورای پناهندگان استرالیا برای سفر به خارج از این کشور/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

02/06/2019   دلایل طولانی شدن زمان بررسی سیتیزنشیپ برای بعضی از دارندگان ویزای پناهندگیاسترالیا/ توضیحاتی در مورد هشدار شورای پناهندگان استرالیا برای سفر به خارج از این کشور/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی


دلایل طولانی شدن زمان بررسی سیتیزنشیپ برای بعضی از دارندگان ویزای پناهندگیاسترالیا

توضیحاتی در مورد هشدار شورای پناهندگان استرالیا برای سفر به خارج از این کشور

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی 

رادیو نشاط..ناهید امامی