حقوقی

هشدار..اطلاعات كه در شبكه هاي اجتماعي قرار داده مي شود، در نتيجه پرونده مهاجرتي شما تاثير خواهد داشت/ آيا با داشتن ٦٥ امتياز در نوامبر ٢٠١٩ شانسي براي گرفتن ويزاي ٤٩١ وجود دارد؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید

هشدار..اطلاعات كه در شبكه هاي اجتماعي قرار داده مي شود، در نتيجه پرونده مهاجرتي شما تاثير خواهد داشت/ آيا با داشتن ٦٥ امتياز در نوامبر ٢٠١٩ شانسي براي گرفتن ويزاي ٤٩١ وجود دارد؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید

23/03/1398  هشدار..اطلاعات كه در شبكه هاي اجتماعي قرار داده مي شود، در نتيجه پرونده مهاجرتي شما تاثير خواهد داشت/ آيا با داشتن ٦٥ امتياز در نوامبر ٢٠١٩ شانسي براي گرفتن ويزاي ٤٩١ وجود دارد؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید


هشدار..اطلاعات كه در شبكه هاي اجتماعي قرار داده مي شود، در نتيجه پرونده مهاجرتي شما تاثير خواهد داشت

آيا با داشتن ٦٥ امتياز در نوامبر ٢٠١٩ شانسي براي گرفتن ويزاي ٤٩١ وجود دارد؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی