اجتماعی

ایستگاه خبر (9) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان/ اسپانسر: صرافی جوادی/ تهیه کننده : خسرو محمودیان

ایستگاه خبر (9) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان/ اسپانسر: صرافی جوادی/ تهیه کننده : خسرو محمودیان

26/03/1398  ایستگاه خبر (9) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان/ اسپانسر: صرافی جوادی/ تهیه کننده : خسرو محمودیان


ایستگاه خبر (9)

اخبار شنیدنی و جذاب جهان/

این برنامه را تقدیم می کنیم  به همه بلوچ های عزیز

اسپانسر برنامه : صرافی جوادی

تلگرام   https://t.me/sarafijavadi

تلفن  1300777177