حقوقی

آیا با زندگی در مناطق رجیونال، ویزای ۵ سال پناهندگی موقت استرالیا تبدیل به اقامت دائم میشود/ نکاتی مهم برای شهروندان افغان که اطلاعات غلط یا مدارک تقلبی به اداره مهاجرت استرالیا ارائه داده اند/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید

 آیا با زندگی در مناطق رجیونال، ویزای ۵ سال پناهندگی موقت استرالیا تبدیل به اقامت دائم میشود/ نکاتی مهم برای شهروندان افغان که اطلاعات غلط یا مدارک تقلبی به اداره مهاجرت استرالیا ارائه داده اند/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید

17/06/2019   آیا با زندگی در مناطق رجیونال، ویزای ۵ سال پناهندگی موقت استرالیا تبدیل به اقامت دائم میشود/ نکاتی مهم برای شهروندان افغان که اطلاعات غلط یا مدارک تقلبی به اداره مهاجرت استرالیا ارائه داده اند/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید


آیا با زندگی در مناطق رجیونال، ویزای ۵ سال پناهندگی موقت استرالیا تبدیل به اقامت دائم میشود

نکاتی مهم برای شهروندان افغان که اطلاعات غلط یا مدارک تقلبی به اداره مهاجرت استرالیا ارائه داده اند

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط..ناهید