اجتماعی

ایستگاه خبر (10) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان/ اسپانسر: صرافی جوادی/ تهیه کننده : خسرو محمودیان

ایستگاه خبر (10) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان/ اسپانسر: صرافی جوادی/ تهیه کننده : خسرو محمودیان

02/04/1398  ایستگاه خبر (10) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان/ اسپانسر: صرافی جوادی/ تهیه کننده : خسرو محمودیان


ایستگاه خبر (10) 

اخبار شنیدنی و جذاب جهان

اسپانسر: صرافی جوادی

این برنامه را تقدیم می کنیم  به همه بندری های های عزیز

اسپانسر برنامه : صرافی جوادی

تلگرام   https://t.me/sarafijavadi

تلفن  1300777177