حقوقی

آيا دارندگان ويزاي بيزينسي ١٨٨ بايد در دو سال اول ، بيزينس خود را در استراليا شروع كنند/ اطلاعات مهمی در مورد چگونگي تائيد سوابق كاري براي ويزاهاي مهارتي/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

آيا دارندگان ويزاي بيزينسي ١٨٨ بايد در دو سال اول ، بيزينس خود را در استراليا شروع كنند/ اطلاعات مهمی در مورد چگونگي تائيد سوابق كاري براي ويزاهاي مهارتي/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

06/04/1398  آيا دارندگان ويزاي بيزينسي ١٨٨ بايد در دو سال اول ، بيزينس خود را در استراليا شروع كنند/ اطلاعات مهمی در مورد چگونگي تائيد سوابق كاري براي ويزاهاي مهارتي/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


آيا دارندگان ويزاي بيزينسي ١٨٨ بايد در دو سال اول ، بيزينس خود را در استراليا شروع كنند

اطلاعات مهمی در مورد چگونگي تائيد سوابق كاري براي ويزاهاي مهارتي

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی