حقوقی

شروع گرفتن بایومتریک برای متقاضیان ویزاهای استرالیا در ایران/ آیا درخواست ویزاهای بشردوستانه میتواند به دلیل بیماری و یا قبول نشدن در تست پزشکی رد شود؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

شروع گرفتن بایومتریک برای متقاضیان ویزاهای استرالیا در ایران/ آیا درخواست ویزاهای بشردوستانه میتواند به دلیل بیماری و یا قبول نشدن در  تست پزشکی رد شود؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

30/06/2019  شروع گرفتن بایومتریک برای متقاضیان ویزاهای استرالیا در ایران/ آیا درخواست ویزاهای بشردوستانه میتواند به دلیل بیماری و یا قبول نشدن در تست پزشکی رد شود؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی


شروع گرفتن بایومتریک برای متقاضیان ویزاهای استرالیا در ایران

آیا درخواست ویزاهای بشردوستانه میتواند به دلیل بیماری و یا قبول نشدن در تست پزشکی رد شود؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

 رادیو نشاط..ناهید امامی