حقوقی

جزئیات تغییرات در ویزاهای مهارتی استرالیا از نوامبر ۲۰۱۹ / آیا بدون داشتن شرکت ثبتی می توان برای ویزای بیزینسی استرالیا اقدام کرد؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

جزئیات تغییرات در ویزاهای مهارتی استرالیا از نوامبر ۲۰۱۹ / آیا بدون داشتن شرکت ثبتی می توان برای ویزای بیزینسی استرالیا اقدام کرد؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

20/04/1398  جزئیات تغییرات در ویزاهای مهارتی استرالیا از نوامبر ۲۰۱۹ / آیا بدون داشتن شرکت ثبتی می توان برای ویزای بیزینسی استرالیا اقدام کرد؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


جزئیات تغییرات در ویزاهای مهارتی استرالیا از نوامبر ۲۰۱۹ 

آیا بدون داشتن شرکت ثبتی می توان برای ویزای بیزینسی استرالیا اقدام کرد؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی