حقوقی

اطلاعات تکمیلی در مورد تغییرات امتیاز همسر در ویزاهای اسکیل استرالیا از ماه نوامبر / آیا فردی که در استرالیا، درخواست ویزای پناهندگیش رد شده، میتواند برای ویزای همسری اقدام کند؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

اطلاعات تکمیلی در مورد تغییرات امتیاز همسر در ویزاهای اسکیل استرالیا از ماه نوامبر / آیا فردی که در استرالیا، درخواست ویزای پناهندگیش رد شده، میتواند برای ویزای همسری اقدام کند؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

15/07/2019  اطلاعات تکمیلی در مورد تغییرات امتیاز همسر در ویزاهای اسکیل استرالیا از ماه نوامبر / آیا فردی که در استرالیا، درخواست ویزای پناهندگیش رد شده، میتواند برای ویزای همسری اقدام کند؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی


اطلاعات تکمیلی در مورد تغییرات امتیاز همسر در ویزاهای اسکیل استرالیا از ماه نوامبر

 آیا فردی که در استرالیا، درخواست ویزای پناهندگیش رد شده، میتواند برای ویزای همسری اقدام کند؟

 پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط..ناهید امامی