اقتصادی

توضیحاتی در خصوص سیستم های بانکی استرالیا / کارگزار وام (Mortgage Broker) کیست؟به چه دلیل متقاضیان وام مسکن ترجیح می دهند که به کارگزاران وام مراجعه نمایند؟ تفاوت ها در چیست؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارگزار اخذ وام در استرالیا آقای مهدی رستمی / رادیو نشاط ..نوید تعویذی

توضیحاتی در خصوص سیستم های بانکی استرالیا / کارگزار وام (Mortgage Broker) کیست؟به چه دلیل متقاضیان وام مسکن ترجیح می دهند که به کارگزاران وام مراجعه نمایند؟ تفاوت ها در چیست؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارگزار اخذ وام در استرالیا  آقای مهدی رستمی / رادیو نشاط ..نوید تعویذی

25/04/1398  توضیحاتی در خصوص سیستم های بانکی استرالیا / کارگزار وام (Mortgage Broker) کیست؟به چه دلیل متقاضیان وام مسکن ترجیح می دهند که به کارگزاران وام مراجعه نمایند؟ تفاوت ها در چیست؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارگزار اخذ وام در استرالیا آقای مهدی رستمی / رادیو نشاط ..نوید تعویذی


توضیحاتی در خصوص سیستم های بانکی استرالیا

کارگزار وام (Mortgage Broker) کیست؟به چه دلیل متقاضیان وام مسکن ترجیح می دهند که به کارگزاران وام مراجعه نمایند؟ تفاوت ها در چیست؟

 پاسخ به سوالات همراه با کارگزار اخذ وام در استرالیا آقای مهدی رستمی 

رادیو نشاط ..نوید تعویذی