حقوقی

باز شدن پذیرش ایالت کوئیزلند برای ویزاهای بیزینسی/ اعلام نتایج دعوت شدگان راند جولای و نیز سقف پذیرش رشته های مختلف برای ویزاهای مهارتی استرالیا/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

باز شدن پذیرش ایالت کوئیزلند برای ویزاهای بیزینسی/ اعلام نتایج دعوت شدگان راند جولای و نیز سقف پذیرش رشته های مختلف برای ویزاهای مهارتی استرالیا/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

02/05/1398  باز شدن پذیرش ایالت کوئیزلند برای ویزاهای بیزینسی/ اعلام نتایج دعوت شدگان راند جولای و نیز سقف پذیرش رشته های مختلف برای ویزاهای مهارتی استرالیا/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


باز شدن پذیرش ایالت کوئیزلند برای ویزاهای بیزینسی

اعلام نتایج دعوت شدگان راند جولای و نیز سقف پذیرش رشته های مختلف برای ویزاهای مهارتی استرالیا

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی