حقوقی

مهاجرت به استرالیا / موارد مهمی در خصوص علت تاخیر پرونده های مهاجرتی در دادگاه تجدید نظر (تریبونال ) / آیا برای درخواست سیتیزنشیپ استرالیا ، فرد باید ۴ سال مداوم ویزا داشته باشد؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا / موارد مهمی در خصوص علت تاخیر پرونده های مهاجرتی در دادگاه تجدید نظر (تریبونال ) / آیا برای درخواست سیتیزنشیپ استرالیا ، فرد باید ۴ سال مداوم ویزا داشته باشد؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

28/07/2019  مهاجرت به استرالیا / موارد مهمی در خصوص علت تاخیر پرونده های مهاجرتی در دادگاه تجدید نظر (تریبونال ) / آیا برای درخواست سیتیزنشیپ استرالیا ، فرد باید ۴ سال مداوم ویزا داشته باشد؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی


#مهاجرت_به_استرالیا

موارد مهمی در خصوص علت تاخیر پرونده های مهاجرتی در دادگاه تجدید نظر (تریبونال ) 

آیا برای درخواست سیتیزنشیپ استرالیا ، فرد باید ۴ سال مداوم ویزا داشته باشد؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط..ناهید امامی