اجتماعی

ایستگاه خبر (16) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان/ اسپانسر: صرافی جوادی/ تهیه کننده : خسرو محمودیان

ایستگاه خبر (16) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان/ اسپانسر: صرافی جوادی/ تهیه کننده : خسرو محمودیان

26/05/1398  ایستگاه خبر (16) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان/ اسپانسر: صرافی جوادی/ تهیه کننده : خسرو محمودیان


ایستگاه خبر (16) 

اخبار شنیدنی و جذاب جهان

 رادیو نشاط این برنامه را تقدیم می کند به همه مهاجران عزیز در سراسر جهان

اسپانسر برنامه : صرافی جوادی

تلگرام   https://t.me/sarafijavadi

تلفن  1300777177