حقوقی

گفتگوی ویژه با دکتر سیروس احمدی "کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند" در خصوص ، شرايط تبديل ويزاي بيزينسي موقت 188 استرالیا به ويزاي دايم 888 / رادیو نشاط..ناهید امامی

گفتگوی ویژه با دکتر سیروس احمدی "کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند" در خصوص ، شرايط تبديل ويزاي بيزينسي موقت 188 استرالیا به ويزاي دايم 888 / رادیو نشاط..ناهید امامی

16/06/1398  گفتگوی ویژه با دکتر سیروس احمدی "کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند" در خصوص ، شرايط تبديل ويزاي بيزينسي موقت 188 استرالیا به ويزاي دايم 888 / رادیو نشاط..ناهید امامی


گفتگوی ویژه با دکتر سیروس احمدی "کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند"

در خصوص

شرايط تبديل ويزاي بيزينسي موقت 188 استرالیا به ويزاي دايم 888

رادیو نشاط..ناهید امامی