اجتماعی

گفتگو با مايكل كين آو ، مسئول رسيدگي به امور پناهندگان در مركز Whittlsea community connection / رادیو نشاط ..مهشید باب زرتابی

گفتگو با مايكل كين آو ، مسئول رسيدگي به امور پناهندگان در مركز Whittlsea community connection / رادیو نشاط ..مهشید باب زرتابی

04/10/2019  گفتگو با مايكل كين آو ، مسئول رسيدگي به امور پناهندگان در مركز Whittlsea community connection / رادیو نشاط ..مهشید باب زرتابی


گفتگو با مايكل كين آو ، مسئول رسيدگي به امور پناهندگان در مركز Whittlsea community connection

رادیو نشاط ..مهشید باب زرتابی

https://www.whittleseacommunityconnections.org.au/