اجتماعی

ایستگاه خبر (22) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان/ اسپانسر: صرافی جوادی/ تهیه کننده : خسرو محمودیان

ایستگاه خبر (22) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان/ اسپانسر: صرافی جوادی/ تهیه کننده : خسرو محمودیان

05/08/1398  ایستگاه خبر (22) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان/ اسپانسر: صرافی جوادی/ تهیه کننده : خسرو محمودیان


ایستگاه خبر (22

اخبار شنیدنی و جذاب جهان

رادیو نشاط این برنامه را تقدیم می کند به خواننده خوب پاپ اندی

اسپانسر برنامه : صرافی جوادی

تلگرام https://t.me/sarafijavadi

تلفن 1300777177