اجتماعی

ایستگاه خبر (23) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان/ اسپانسر: صرافی جوادی/ تهیه کننده : خسرو محمودیان

ایستگاه خبر (23) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان/ اسپانسر: صرافی جوادی/ تهیه کننده : خسرو محمودیان

09/09/1398  ایستگاه خبر (23) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان/ اسپانسر: صرافی جوادی/ تهیه کننده : خسرو محمودیان


ایستگاه خبر (23

اخبار شنیدنی و جذاب جهان

رادیو نشاط این برنامه را تقدیم می کند به حامیان حقوق حیوانات در جهان

اسپانسر برنامه : صرافی جوادی

تلگرام https://t.me/sarafijavadi

تلفن 1300777177