کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ایران... با صدای الناز اتحاد و فرزاد بانی

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ایران... با صدای الناز اتحاد و فرزاد بانی

21/09/1398  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ایران... با صدای الناز اتحاد و فرزاد بانی


دکلمه های کوتاه و دلنشین

ایران...با صدای الناز اتحاد و فرزاد بانی

تو ای ایران تمام هستی من
همه شور و همه سرمستی من

توکه نامت درآمیزد به کوروش
به رستم یاکه فرهاد و سیاووش

چه بسیارند نام ونامداران
که جمله ازبرایت سربداران

زشر روزگار اوفتاد قرعه
که کردندت تورا از شیر گربه

به قلبت زخمها کردند از نیش
فزون کردند غمهارا به دل بیش

ببردند آن زبان و گویش ما
همه فرهنگ و باور پویش ما

ببردند آن کلام نیک زرتشت
که گرداری سخن می بایدت کشت

همه کردند تاراج و چپاول
به سختی لقمه ای باب تناول

ندانسته چه هستیم و چه بودیم
زناچاره به بتها در سجودیم

نمی دانم به این درد دل و نثر
که فردا زنده باشم یا که در حصر

بسی خواهم برایت جان سپارم
که تنها ماند این شعر یادگارم

بخواند روزگاری دست فرزند
بگیرد این سخن این نکته این پند

که ما از قوم پاک آریاییم
سرافرازو نجیب و بی ریاییم

نباشد این سزای و این لیاقت
بدان آگه شوند از این حکایت

بیا تا جامه وحدت بپوشیم
که جمله یک می و ساغر بنوشیم

فرا گیریم دشمن کیست یا دوست
که می دارند گرگان بره از پوست

شود کوته زدست این اجانب
که گر گیریم نظر را سوی جانب

بسازیمش دوباره خشت بر خشت
برای این مهم باید که بنوشت

فداکاری و ایثار و صداقت
پیام این حقیر است از برایت

به پا ای هموطن برخیز برپا
نشانیم دشمن این خاک بر جا

که این خصلت مرام آریاییست
نشانش آن درفش کاویانیست

که این خصلت مرام آریاییست
نشانش آن درفش کاویانیست