اجتماعی

ایستگاه خبر (24) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان/ اسپانسر: صرافی جوادی/ تهیه کننده : خسرو محمودیان

ایستگاه خبر (24) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان/ اسپانسر: صرافی جوادی/ تهیه کننده : خسرو محمودیان

16/10/1398  ایستگاه خبر (24) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان/ اسپانسر: صرافی جوادی/ تهیه کننده : خسرو محمودیان


ایستگاه خبر (24

اخبار شنیدنی و جذاب جهان

رادیو نشاط این برنامه را تقدیم می کند به همه ایرانیان مقیم خارج از کشور

اسپانسر برنامه : صرافی جوادی

تلگرام https://t.me/sarafijavadi

تلفن 1300777177