اجتماعی

گفتگو با آقای رامین منتظری در خصوص چگونگی کمک های داوطلبانه در خصوص آتش سوزی های گسترده استرالیا / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

گفتگو با آقای رامین منتظری در خصوص چگونگی کمک های داوطلبانه در خصوص آتش سوزی های گسترده استرالیا / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

31/01/2020  گفتگو با آقای رامین منتظری در خصوص چگونگی کمک های داوطلبانه در خصوص آتش سوزی های گسترده استرالیا / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده


گفتگو با آقای رامین منتظری در خصوص چگونگی کمک های داوطلبانه در خصوص آتش سوزی های گسترده استرالیا

 رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده 

وسعت آتش سوزی های استرالیا، نه تنها نفس آتش نشانان را بند آورده بلکه خواب را از چشم مردم هم گرفته است.

 جامعه و یا انجمن رسمی مربوط به هزاره افغانستان برخلاف جوامع رسمی ایرانیان در استرالیا ،حضوری فعال در این بحران داشته و دارند 

گفتکوی ویژه با رامین منتظری یکی از همکاران مان در رادیو نشاط که فعالانه نسبت به این بحران بزرگ احساس مسئولیت کرده و با آتش نشانان همکاری کردند.

 

- عملکرد دولت استرالیا با این بحران عظیم چگونه بود؟

- چه مقدار از حجم آتش سوزیهای اخیر توسط نیروهای آتش نشان مهار شد است؟

- سایر جوامع در این بحران عظیم چگونه می توانند مشارکت کنند؟

- روش ها و راهکارهای که مردم بتوانند کمک کنند چیست؟