اجتماعی

زندگی سالم - قسمت 6 /عادت افراد کاریزماتیک چیست و چگونه کاریزماتیک باشیم؟ / رادیو نشاط... مینا علیزاده

زندگی سالم - قسمت 6 /عادت افراد کاریزماتیک چیست و چگونه کاریزماتیک باشیم؟ / رادیو نشاط... مینا علیزاده

09/02/2020  زندگی سالم - قسمت 6 /عادت افراد کاریزماتیک چیست و چگونه کاریزماتیک باشیم؟ / رادیو نشاط... مینا علیزاده


زندگی سالم - قسمت 6

عادت افراد کاریزماتیک چیست و چگونه کاریزماتیک باشیم؟

 رادیو نشاط... مینا علیزاده